V zmysle nižšie uvedených účelov a na uľahčenie komunikácie a jednotlivých procesov sú v zmysle ochrany osobných údajov prevádzkovateľom osobných údajov spoločnosti, ktoré spolu pri daných aktivitách figurujú ako spoloční prevádzkovatelia:

CANGURU s.r.o., Rajecká cesta 134, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 51455781

BEPRIM, s.r.o., Rajecká cesta 134, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 51960192

TESING s.r.o., Veľké Rovné 50, 013 62 Veľké Rovné, IČO: 47963808

(spoločnosti môžu vystupovať aj ako jednotná skupina IPROM)

1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom poskytnutia reakcie na vaše otázky alebo prípadny podnety.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa na základe osobitého právneho predpisu nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa, informácie uvedené v kontaktnom formulári.

5. Dotknuté osoby:

Osoby, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov trvá po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, najviac však po dobu 6 mesiacov.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva. Oprávneným záujem prevádzkovateľa je spätné kontaktovanie osôb na základe zadaných údajov vo formulári.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

11. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Nevykonáva sa.

12. Iné oprávnené subjekty:

  • Iný oprávnený subjekt – Orgány verejnej moci
  • Právny základ – Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;
  • Rozsah osobných údajov postupovaný tretej strane – Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)

13. Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba ma právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne.